ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №579

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация по улица, проектирана в обхвата на общински имот 77195.744.466, в участъка й, граничащ с имот №77195.744.212 по КК на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/