ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №578

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за Поземлени имоти с идентификатор №11867.252.1, №11867.252.4 и №11867.252.3, землището на с.Войводово, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имоти „за производство на електроенергия“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                      

/Таня Захариева/