ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №568

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     

 1. 34/490 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.28 по КК на гр.Хасково,/м.“Кекличево стопанство-А“/, целият с площ 490,00 кв.м. се продават на Деяна Лалова,  за сумата от 645,00 лева без ДДС  и дължимите данъци и такси.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/