ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №566

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  и чл.72, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет -Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и дава съгласие да бъде открита процедура за продажба с публичен търг на следните моторни превозни средства:

1. Специален автомобил марка Мерцедес 813, с рег № Х 9924 АХ, първоначална регистрация 01.03.1984 г. с начална тръжна цена 2 500,00 лева без ДДС.

2. Специален автомобил марка Ивеко Форд 0811, с рег № Х 1844 ВН, първоначална регистрация 18.11.2002 г. с начална тръжна цена 6 416,67 лева без ДДС.

II.  Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на вещи - частна общинска собственост.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/