ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №561

 

 

  1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя свое Решение №509/04.08.2017 год.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА и във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, чл.16в, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 4, параграф 3 на Регламент /ЕО/ 1370/ 2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1196/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, и в съответствие с нормите на Регламента, да бъде проведена процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“.
  3. Да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“, по обособени позиции, съгласно Приложение №1 Списък на позициите (комбинация от автобусни линии) за възлагане на обществени превози на пътници по Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, неразделна част от настоящото решение, в съответствие с Регламент /ЕО/ 1370/ 2007г. на Европейския парламент и на Съвета, относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
  4. Възлага на Кмета на Община Хасково да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки, по посоченият в пункт II, т.1 на настоящото решение предмет и сключи договори с определения/ите за изпълнител/и участник/ци за срок от 10 (десет) години.
  5. Съгласно чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/