ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на чл.29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в общността – по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. 
Мисията на Домашния социален патронаж е да реализира обществения ангажимент към възрастните хора и хората с увреждания като ги подпомогне в тяхната естествена семейна среда чрез:
• Доставяне на храна по домовете;
• Поддържане на хигиената в дома на обслужваните лица;
• Съдействие при подаване на молби в Дирекция „Социално подпомагане”, здравните институции и др., при инвалидност или тежко заболяване;
• Съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства за болни и хора с увреждания и др.
С Решение № 28 от 06.12.2013 г. социалната услуга Домашен социален патронаж допълва обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността“.
Изхождайки от естеството на работа и изискванията за предоставяне на качествена социална услуга, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното решение:
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково: 
 
Чл. 29. придобива следната редакция: 
Ал. 1. Социални услуги в общността, дейност Домашен социален патронаж извършва услуги на следните категории лица и семейства: 
1. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% с чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;
2. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% без чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;
4. Лица с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК;
5. Лица на пенсионна възраст с минимална пенсия;
6. Лица на пенсионна възраст със социална пенсия;
7. Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;
8. Деца с увреждания, както и с намалена социална адаптация.
9. На деца сираци;
10. Самотни възрастни хора;
11. Други лица на пенсионна възраст;
Ал. 2. Потребители на социалната услуга домашен социален патронаж са лица и деца с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково.
Ал. 3. Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя при капацитет 100 /сто/ места. 
Ал. 4. Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на потребителя, която включва: месечните разходи за хранителни продукти - 100% и транспортни разходи за разнасяне на храната. Начина на образуване на таксата се определя със заповед.
Ал. 5. Лицата не заплащат  дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
Ал. 6. При изчисляване стойността на храната в месечната стойност не се включва стойността на хранителните продукти, получени като дарения, спонсорство, хуманитарна помощ, проекти свързани с дейността.
Ал. 7. Съгласно чл. 19, т. 6 от Закона за ветераните от войните, обслужваните от ДСП заплащат 30 % от получаваната от тях пенсия. 
Ал. 8. Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.
Ал. 9. При смърт на потребителя неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители. 
Ал. 10. Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от директора на Социални услуги в общността до кмета на Община Хасково и след решение на Общински съвет.
Ал. 11. Такса се дължи пропорционално за времето, през което се ползва социалната услуга.
Ал. 12. При регистриране на нов потребител на услугата домашен социален патронаж се събира авансово 1 /една/ потребителска такса, изчислена на база изтекъл едномесечен отчетен период, която представлява резерв за непредвидено неизпълнение на задълженията на лицето по сключения договор. Неизползваната сума се връща на лицето (на негови близки) при прекратяване на договора.
Ал. 13. Разходите, свързани с предоставянето на социалната услуга, са за сметка на Община Хасково.
 
 
 
инж. Г.Иванов
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО