ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №558

 

На основание чл.17, ал.1, т.9, чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно Правилата за кандидатстване за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2022 г. от Министерството на културата, Общински съвет - Хасково:

 

Дава съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение за целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности по недвижими културни ценности за 2022 г. от Министерството на културата за Художествена галерия „Атанас Шаренков“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                    

 /Таня Захариева/