ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

         

         

РЕШЕНИЕ №556

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

Чл. 29, ал. 4 от глава II, раздел III от Наредбата придобива следната редакция:

 

„Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според стойността на заявката без вкл. ДДС в размер, съответстващ на  сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговско дружество плюс 0,25 лв. за транспорт.“

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/