ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №26

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.03.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №555

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

В Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Хасково, да се допълни чл.17, ал.2 с текст:

 

„Финансирането на детско-юношеската школа на БК „Хасково“ е 20% от отпуснатите средства от бюджета на Община Хасково за колективните спортове“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                                                     

/Таня Захариева/