ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                      ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

         от общински съветници при Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Отмяна на Правилник за почетните отличия и звания на град

                   Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване, приет с Решение

                   №629 от 25.04.2014 г. на Общински съвет – Хасково и приемане на

                   нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково,

                   реда за удостояване и тяхното връчване.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С настоящата Докладна записка се прави предложение за приемане на нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.

Със Заповед №ОбС-32 от 27.10.2021 г. на Председателя на Общински съвет – Хасково, бе сформирана Работна група от общински съветници в състав:

Председател на Работната група                          - Николай Николов

Членове:

1.Представител на ПГ „ГЕРБ“                                - Румен Стоянов

2.Представител на ПГ „ДПС“                                 - Йозджан Мехмед

3.Представител на ПГ „БСП за България“           - Богдан Кирилов 

4.Представител на ПГ „Демократична България - Деян Янев

5.Представител на ПГ „Българе“                           - Тянка Дякова

6.Представител на ПГ „За Хасково“                      - Светослава Стоянова

 

        Задачата на Работната група бе да изготви проект за нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.

 

Причини, които налагат промяната:

Да бъде определен по-ясен и конкретен ред за внасяне и разглеждане на предложенията за удостояване с „Почетен знак на град Хасково“ и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“.

 

 Основните цели, които се поставят с новия Правилник, да бъдат постигнати яснота, прозрачност и обективност в дейността на Общински съвет – Хасково по приемането на решения, касаещи удостояването с почетните отличия и звания.

 

Финансови и други средства за прилагане на новия Правилник – За прилагането на новия Правилник ще бъдат изразходвани само средства,  предвидени в бюджета на Общината, касаещи изработването на визираните в Правилника почетно отличие, знак и почетна книга.

 

Основни резултати – С приемането на новия Правилник ще се подобри законовата уредба на обществените отношения, свързани с удостояването с „Почетен знак на град Хасково“ и със званието „Почетен гражданин на град Хасково“.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз – Предлаганият проект за нов Правилник не противоречи на разпоредбите на правото на Европейския съюз.

 

С оглед гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

1.ОТМЕНЯ Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване на Общински съвет – Хасково, приет с Решение №629 от 25.04.2014 г. на Общински съвет – Хасково.

 

2.ПРИЕМА нов Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване

 

  Приложение: Проект на Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

Николай Николов

 

Румен Стоянов

 

Йозджан Мехмед

 

Богдан Кирилов

        

Деян Янев

 

Тянка Дякова

 

Светослава Стоянова

Прикачени файлове