ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                    

        

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково  

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 Редът и условията за заплащането на дължими от родителите такси  за ползването на детски ясли и детски градини се определят със съответните наредби по чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

 

I.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА НАРЕДБАТА:

С публикуваният в бр.17 на Държавен вестник от 01.03.2022г. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане с §5, §6 и §7  от ПЗР на същият се правят изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Закона за здравето. Съгласно приетите изменения се отменят таксите, които досега се събираха от родителите на деца за ползване на детски ясли и детски градини.

С Решение №50 на Министерски съвет от 03.02.2022г. са приети стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. и съответно са предвидени норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.

 Това налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

С предлаганите промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково  ще се приведе в съответствие с  чл.6 от Закона за местните данъци и такси.

 

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, са регламентирани в Решение № 50 от 3 февруари 2022 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за здравето.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.

                                                            

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 от Закона за местните данъции такси и §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  Общински съвет – Хасково:

 

1.ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. В чл.2 на Раздел I „Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“ от Глава Първа „Общи положения“ прави следните изменения и допълнения:

1. В т.3 думите „детски ясли“ и  „детски градини“ се заменят с „детски кухни“.

2.   т.4  се отменя.

 

§2. В Раздел III от Глава Втора „Местни такси“ прави следните изменения:

  1. В заглавието на раздела, думите "детски ясли" и "детски градини" се заменят с "детски кухни"

§3. Чл.26 се  отменя.

           

§4. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.04.2022г.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС