ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково за календарната 2022г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №61 от 28.02.2020 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за финансово подпомагане на местната култура. По реда на тази наредба общината осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансово подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

 

I.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

 

Предвид по-късното приемане на Закона за държавния бюджет, обнародването му в бр.18 на Държавен вестник на 04.03.2022 г. и започнала процедура по изготвяне на проект на общинския бюджет за 2022 г. все още не е определен размера на финансовите средства от собствени приходи на Община Хасково за подпомагане на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци.

Във връзка с изложеното не могат да бъдат спазени сроковете за кандидатстване от местните творци и организации за получаване на финансиране,  поради което предлагам само за календарната 2022 г. изменение на съответните срокове в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура.

1.Първият етап на кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба е до 31 март, а вторият етап – до 31 май на текущата календарна година.  

 Сроковете по чл. 5, ал.2, т.1 и т.2, за календарната 2022 г. да бъдат съответно – по т.1. до 31 май на текущата календарна година и по т.2. до 31 юли на текущата календарна година.

2.Срокът по чл.6, ал.2 – до 20 март на текущата календарна година да бъде съответно – до 16 май на текущата календарна година.

3. Сроковете по чл. 11, ал.1, т.7  - за първи етап  на кандидатстване до 20 април и  за втори етап на кандидатстване до 20 юни на текущата календарна година да бъдат за първи етап  на кандидатстване до 20 юни и  за втори етап на кандидатстване до 20 август на текущата календарна година.

 

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

Организиране на процедурата по кандидатстване и оценяване на исканията за финансово подпомагане на местните организации, институти и творци, съгласно чл.1, ал.3 от Наредба за финансово подпомагане на местната култура.

                       

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

За прилагането на измененията в Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства.

 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Резултата, който се очаква от прилагането на разпоредбата ще бъде еднократен, доколкото действието й ще бъде ограничено единствено за 2022 г. С допълнението на Наредбата се осигурява спазване и изпълнение на нормативните актове регламентиращи размера и начина на предоставяне на финансово подпомагане за местната култура.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.

                                                                                       

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

                                  

                                                 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

§1. В раздел ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се добавя нов §6 със следния текст:

 

1. Сроковете по чл. 5, ал.2, т.1 и т.2  за календарната 2022 г. са:

- по т.1. до 31 май на текущата календарна година;

- по т.2. до 31 юли текущата календарна година.

2. Срокът по чл. 6, ал.2 за календарната 2022 г. е 16 май.

3. Сроковете по чл. 11, ал.1, т.7 за календарната 2022 г. са:

 - за първи етап  на кандидатстване до 20 юни;

 -  за втори етап на кандидатстване  до 20 август.“

        

§2. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му.

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС