ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Отмяна на Правилника за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, приет с Решение № 543 на 31.01.2013 г., и изменен с Решение № 636 на 30.03.2018 г. и приемане на нов Правилник за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

 

Уважаеми общински съветници,

 

На територията на общината се предоставя безвъзмездно финансово подпомагане на граждани на Община Хасково, съгласно „Правилника за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково“, като от 2013 г. до този момент има родени над 20 бебета и финансово подпомогнати над 130 двойки или семейства.

С настоящото предложение за промяна на Правилника, се цели да се спазват Вътрешните правила за административно обслужване на общината, като част от документите са насочени към лесно и опростено попълване от гражданите при отпадане на изискуеми документи, които могат да се набавят по служебен път.

 

Причини, които налагат промяната:

Промяна в структурата на Правилника и намаляване обема на изискуемите документи за кандидатстване.

 

Мотиви:

С тези промени ще се намали документооборота на хартия и ще се внесе яснота по точките в правилника.

 

Цели:

Облекчение на гражданите, като се намалят изискуемите документи за кандидатстване.

 

Средства, необходими за изпълнение на решението – Не са необходими допълнителни средства от бюджета на Община Хасково.

 

Предлаганите промени съответстват на националното и европейското законодателство.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

  1. Отменя Правилника за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково;
  2. Приема нов Правилник за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

 

Приложение: Правилник за финансиране на процедури "Ин витро и Ин виво" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

Изготвил:

Златка Караджова - началник отдел ЗСД

 

 

 

                   

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на e-mail: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1.