ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев –  Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството

на Общинско предприятие „Обреден дом“ -  гр. Хасково.

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

Представям на вашето внимание Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ - гр. Хасково /Правилника/.

 

I.Причини, които налагат приемането на Правилника:

 

         

Правилникът за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“- гр.Хасково е приет с Решение №282 от 26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково.

Съгласно чл.52, ал.3 и 4 от Закона за общинската собственост, всяко общинско предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет, с който правилник се определят структурата, управлението и численият състав и други на предприятието.

Съгласно чл.15, ал.2 от Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ - гр. Хасково общата численост на общинското предприятие е 26 (двадесет и шест) постоянни щатни бройки.

В Община Хасково е постъпила докладна записка с изх.№ 9/16.02.2022 г. /наш рег. индекс: 93-203-2/16.02.2022 г./ от Лиляна Петрова - директор на Общинско предприятие „Обреден дом“ - гр. Хасково за увеличаване на щатното разписание на предприятието с 2 (две) постоянни бройки за общи работници. Молбата се обосновава с увеличения брой погребения, който осъществява предприятието и с необходимостта от бързо и своевременно почистване на гробищните паркове на територията на общината. Към внесената докладна е приложена и справка по години за периода 2018-2021 година за броя погребения, извършени от предприятието. От същата е видно, че в рамките на посочения период значително се е повишил броят на реализираните погребения.

 

      

II.Цели, които се поставят:

 

С увеличаването на числеността на служителите в общинското предприятие се цели постигането на по-голяма ефективност и оперативност при организиране на дейностите по извършване на траурни обреди и поддържане и почистване на гробищните паркове, терени и прилежащите им сгради и съоръжения. Цели се подобряване организацията на работа и по-ефективното функциониране на ОП „Обреден дом“ - гр. Хасково.

 

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

Увеличаването на служителите на ОП „Обреден дом“ - гр. Хасково с две постоянни щатни бройки, предвидени за длъжност „общ работник“, ще доведе до увеличаване на разходите на предприятието за заплати с 1858 лева месечно, т.е. месечният му бюджет за изплащане на заплати ще се промени от 26348,95 лева на 28206,95 лева.

 

IV.Очаквани резултати от прилагането:

 

Общинско предприятие „Обреден дом“- гр. Хасково да се справи ефективно с увеличения обем работа (по- голям брой погребения на територията на общината и необходимост от по- добра поддръжка на гробищните паркове).

            

V.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

 

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“- гр. Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство– Европейска харта за местно самоуправление /ЕХМС/, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С оглед разпоредбите на ЕХМС, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правомощието за приемане на такъв Правилник е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 от Закона за общинската собственост.

 

Предвид гореизложеното  предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.19 и ал.2 от ЗМСМА и чл.52, ал.3 и 4 от ЗОС, чл.79 от АПК във връзка с чл.15, ал.2 от Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“ - гр.Хасково, Общински съвет – Хасково приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността и устройството на ОП „Обреден дом“- гр. Хасково, както следва:

 

В чл.15, ал.2 от Правилника се прави следното изменение: Текстът: „Общата численост на общинското предприятие 26 постоянни щатни бройки“ се заменя с текста: „Общата численост на общинското предприятие 28 постоянни щатни бройки“.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

           /Станислав Дечев/