ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                                                          

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от общинските съветници от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Уважаеми общински съветници,

 

С настоящото правим предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Причини, които налагат промяната:

Несъответствие на действителните цени, които плащат потребителите на услугата Домашен социален патронаж и съществуващите в Наредбата.

 

Мотиви:

Недопускането на нарушаване на Наредбата, каквото съществува към момента и спазване на законността .

 

Цели:

Избягване на промени в настоящата Наредба след провеждането на обществени поръчки за цени на услугата.

 

Средства, необходими за изпълнение на решението – Не са необходими допълнителни средства от бюджета на Община Хасково.

 

Предлаганите промени съответстват на националното и европейското законодателство.

 

Към момента потребителите на услугата Домашен социален патронаж плащат цени, съгласно действащ Договор от 24.09.2020 година с ЕТ „Тано – Николай Траилов“, които цени се различават от тези по  чл. 29, ал. 4 от глава II, раздел III от Наредбата.

За да се постигне уеднаквяване на цените и да се избегне нарушаване на Наредбата, предлагаме следния проект за промяна, а именно:

 

Чл. 29, ал. 4 от глава II, раздел III от Наредбата придобива следната редакция:

Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според стойността на заявката без вкл. ДДС в размер, съответстващ на  сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговско дружество плюс 0,25 лв. за транспорт.“

 

Предвид гореизложеното, предлагаме Общински съвет – Хасково да приеме следното

 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

Чл. 29, ал. 4 от глава II, раздел III от Наредбата придобива следната редакция:

 

Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според стойността на заявката без вкл. ДДС в размер, съответстващ на  сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговско дружество плюс 0,25 лв. за транспорт.

 

 

16.02.2022 г.

гр.Хасково

 

 

Георги Пеев – председател на ПГ „За Хасково“