ОТЧЕТ

            

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.юли 2021 г. до  м.декември 2021 г.

/приет с Решение №552 от 11.02.2022 г./

 

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

През отчетния период – от м.юли 2021 г. до м.декември 2021 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6  заседания /5 редовни и 1 извънредно/.

 Приети са общо  154 бр. решения.

 

Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателят на ОбС и председателите на представителните групи,  е провел 6 заседания, които са свързани предимно с обсъждане и одобряване на дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

През отчетния период преобладаващите докладни записки, обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти - общинска собственост, продажби на общински имоти; корекции на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково, промени по бюджета на Община Хасково; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, както и кандидатстване с проекти по оперативни програми.

С Решение №384 от 30.07.2021 г. Общински съвет – Хасково прие окончателния годишен отчет на Бюджета на Община Хасково за 2020 г.

С Решение №512 от 17.12.2021 г. бе приета актуализация на Бюджета на Община Хасково за 2021 г., както и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Хасково за 2021 г.

Съгласно изискванията на Търговския закон, Общински съвет – Хасково прие годишните счетоводни отчети за 2020 г. на общинските търговски дружества. /Решения №№385, 386, 387, 388 и 389 от 30.07.2021 г. и Решение №415 от 27.08.2021 г./

С Решения №№416, 417, 418 и 419 от 27.08.2021 г. Общински съвет – Хасково откри процедура за провеждане на конкурс за избор на управители на общинските лечебни заведения. След проведения конкурс, с последващи Решения №460 от 22.10.2021 г., №462, №463 и №464 от 26.11.2021 г. Общински съвет – Хасково избра управители на съответните лечебни заведения.

С Решение №392 от 30.07.2021 г. бе приет План за интегрирано развитие на Община Хасково за периода 2021-2027 г.

С Решение №520 от 17.12.2021 г. бе приета Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Хасково за периода 2014-2020 г.

 

В сферата на социалните дейности бяха приети следните по-важни решения:        

С Решение №398 от 30.07.2021 г. Общински съвет – Хасково предостави право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Клуб на инвалидите с физически увреждания“.

С Решения №№407, 408, 409, 410, 411 от 30.07.2021 г., №№429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 от 27.08.2021 г.; №455, 456, 457 и 458 от 08.10.2021 г.; №502, 503, 504, 505, 506, 507, 508 от 26.11.2021 г. ; №527, 528 и 529 от 17.12.2021 г. Общински съвет – Хасково отпусна еднократни финансови помощи, съгласно Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, за лечение на тежки здравословни проблеми.

 

В сферата на образованието и културата, с Решение №381 от 30.07.2021 г. бе въведено задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини на територията на Община Хасково, считано от началото на учебната 2021/2021 г.

С Решение №403 от 30.07.2021 г. отново бяха предоставени по 3 пр.куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2021/2022 г.  на читалищата и детските градини по селата.

С Решение №438 от 08.10.2021 г. бяха утвърдени маломерни паралелки за учебната 2020/2021 г.  на територията на Община Хасково.

С Решение №485 от 26.11.2021 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде отдаден под наем недвижим имоти – публична общинска собственост, находящи се в СУ „Васил Левски“ – гр.Хасково.

С Решение №484 от 26.11.2021 г. Общински съвет – Хасково удължи срока на право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, необходим за дейността на НЧ „Тангра – 2018“ – гр.Хасково.

 

В областта на спорта, Общински съвет – Хасково с Решение №420 от 27.08.2021 г. даде съгласие Община Хасково да финансира чрез предоставяне на субсидия в размер на 17 000 лв. Баскетболен клуб „Хасково“ – гр.Хасково, за класиране и участие в по-горна група – Българска баскетболна лига „А група“ през сезон 2021/2021 г.

        

С Решение №421 от 27.08.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да финансира чрез предоставяне на субсидия в размер на 50 000 лв. Сдружение „Футболен клуб Саяна Хасково“ – гр.Хасково, за покриване на необходимите разходи, свързани с дейността на клуба.

 

Взетите решения, свързани с участие в проекти по различни оперативни програми, са следните:

Решение №393 от 30.07.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Регионален исторически музей - Хасково да кандидатства и изпълнява  проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  Резултат 1 – „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. ;

- С Решение №394 от 30.07.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 1 - „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

- С Решение №395 от 30.07.2021 г. бе дадено съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

- С Решение №439 от 08.10.2021 г. бе дадено съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по процедура BGENVIRONMENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, Резултат 4 „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. , с потенционалните партньори по проектното предложение Община Маджарово, Община Стамболово и Международна Асоциация за развитие Норвегия /International Development Norway Association/.

- С Решение №459 от 22.10.2021 г. бе дадено съгласие Община Хасково да участва като Партньор на Министерството на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР);

- С Решение №468 от 26.11.2021 г. Общински съвет – Хасково възложи на кмета на Община Хасково да извърши всички необходими здравни действия за възлагане на услуга от общ икономически интерес „Център за грижа за лица с психични разстройства“ в изпълнение на договор BG05M9OP001-2.090-0009-C1 „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, на отдел „Здравеопазване и социални дейности“, община Хасково, за периода на изпълнение на проекта, при спазване на изискванията на Решение на ЕК 2012/21/ЕС.

- С Решение №469 от 26.11.2021 г.  бе дадено съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023), съфинансирана от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014-2020 г.

 

- С Решение №470 от 26.11.2021 г. бе одобрен Годишния доклад за наблюдение на изпълнението през 2020 г. на Общински план за развитие 2014-2020 г.

- С Решения №№517, 518 и 519 от 17.12.2021 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като партньор с неправителствени организации по проектно предложение с наименование «Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство».

 

През отчетния период Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни следните наредби:

  • Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Решения №382 и №383 от 30.07.2021 г.;  Решения №437 от 08.10.2021 г./
  • Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково  /Решение №436 от 08.10.2021 г./
  • Наредбата за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково /Решение №513 от 17.12.2021 г./

 

С Решение №461 от 26.11.2021 г. бе приет нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, като бе отменен предишния Правилник, приет с Решение №26 от 02.02.1996г. /изм. и доп. с решения № 9/19.11.1999 г., №195/20.10.2000 г., №260/26.01.2001 г., №298/06.07.2001 г., №11/5.12.2003 г., №41/30.01.2004 г., №77/23.04.2004 г., №486/24.03.2006 г., №570/06.10.2006 г., №3/16.11.2007 г., №49/07.03.2008 г., №247/19.12.2008 г., №252/30.01.2009 г., №313/03.04.2009 г.,  №653/26.11.2010 г., №656/26.11.2010 г., №148/30.03.2012 г., №251/20.07.2012 г., №325/01.02.2013 г., №401/28.04.2017 г., №493/04.08.2017 г., №494/04.08.2017 г.,№167/28.08.2020 г.,№244/18.12.2020 г. и №308/23.04.2021 г./ на Общински съвет – Хасково.

 

         С Решение №515 от 17.12.2021 г., Общински съвет – Хасково прие Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021-2025 г.

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез публикуването им в интернет страницата на Общински съвет, както и чрез поставянето им в сградата на Общинска администрация на Община Хасково, първи етаж, на специално обозначено за това информационно табло. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

За периода м.юли 2021 г. – м.декември 2021 г. вкл., няма обжалвани решения на Общински съвет от Кмета на Община Хасково.

От Областния управител на Област Хасково е обжалвано Решение №391 от 30.07.2021 г., с което се дава съгласие “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково да получи банков кредит в размер на 300 000 лв. и овърдрафт в размер на 100 000 лв. за обезпечаване на неотложни ремонти на сгради и съоръжения на дружеството. Жалбата на Областния управител бе отхвърлена от Административен съд – Хасково. Впоследствие Областният управител на Област Хасково обжалва пред Върховен административен съд Решението на ХАС. Върховен административен съд върна на Административен съд – Хасково решението за преразглеждане. Към този момент няма окончателно решение на Съда.

В изпълнение на Указанията на Върховна Административна Прокуратура, копие от протокола от заседанията на Общински съвет; решенията, касаещи управление и разпореждане с общинска собственост, както всички новоприети, изменени или допълнени подзаконови нормативни актове, се изпращат в Районна прокуратура – Хасково.

Съгласно чл.33, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, правят предложения, изготвят доклади и становища и проекти за решения по тях. 

За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.49, ал.4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

        

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии за периода от м.юли 2021 г. до м.декември 2021 г. вкл., е следния:

1. ПК по обществен ред и законност                     -  6 заседания

 

2. ПК по ТСУ и транспорт                                     -  5 заседания

 

3. ПК по общинска собственост   и стопанска

политика                                                                  -  5 заседания

 

4. ПК по бюджет и финанси                                  -  7 заседания

 

5. ПК по образование, култура и                           -  4 заседания

вероизповедания                                                 

 

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности                                               -  6 заседания

 

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата                                                                  -  4 заседания

                                                       

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки                                          -  4 заседания

 

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности      – 3 заседания

 

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. Със своята дейност комисиите подпомагат Общинския съвет при вземането на съответните решения.

 

От направената справка за постъпилите докладни записки през отчетния период, е видно следното:

 

1.От председателя на ОбС – Хасково          – 17 бр.

 

2.От Представителни групи:

- Представителна група на „БСП за България“        – 1 бр.

 

За сведение от Кмета на Община Хасково са постъпили 111 бр. докладни записки.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Съгласно изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

        

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/