ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №549

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във врзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация при условията на чл.16 а от ЗУТ на част от ПИ 77195.702.178 – път, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/