ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №548

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във врзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за ПИ №77195.112.18 по КК на гр.Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в имот „за жилищни нужди“.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/