ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №545

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура на обект: „Изграждане на оптично отклонение на „А1 България“ ЕАД в обхвата на републикански път I-8 до съществуващо трасе на А1 България на бул. „България“ и ул. „Доган Хисар“ с трасе през ПИ 77195.433.16, ПИ 77195.452.53 и ПИ 77195.452.44 по КК на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/