ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №538

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково:

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.200(улица) по КК на гр.Хасково  от 1,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

2.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) по КК на гр.Хасково  от 3,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

3.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) по КК на гр.Хасково  от 8,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

4.Дава съгласие да се придадат 1,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.200(улица) към Новопроектирания  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891(образуван от ПИ 77195.703.610 и част от ПИ  77195.703.225)  по КК на гр.Хасково.

5.Дава съгласие да се придадат 3,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) към Новопроектирания  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891(образуван от ПИ 77195.703.610 и част от ПИ  77195.703.225)  по КК на гр.Хасково.

6.Дава съгласие да се придадат 8,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) към Новопроектирания  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892(образуван от ПИ 77195.703.224 и част от ПИ  77195.703.225)  по КК на гр.Хасково.

7.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кирил  Янков и Владимир Стоянов за прехвърляне в собственост  на частта  от 1,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.200(улица) по КК на гр.Хасково при цена 54,17 лева без ДДС.

8. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кирил  Янков и Владимир  Стоянов за прехвърляне в собственост  на частта от 3,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) по КК на гр.Хасково при цена 162,50 лева без ДДС.

9. Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Кирил  Янков и Владимир  Стоянов за прехвърляне в собственост  на частта от 8,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) при цена 435,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/