ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №534

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.270, ал.2 и чл.273, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Приема началния и крайния ликвидационен баланс и отчета на ликвидатора, пояснителните доклади към  началния и крайния ликвидационен баланс и отчета на ликвидатора за ликвидационния период.на “Обреден дом ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.

       

2. Освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството.

       

3. Задължава ликвидатора да заяви вписване на заличаването на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/