ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №25

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 11.02.2022 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №531

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.283, ал.9, ал.10, ал.11 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, Общински съвет – Хасково РЕШИ:

За периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. размерът на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е в размер на 100 % от дължимата такса.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/