ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Георги Иванов - Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково
 
Уважаеми общински съветници,
  
Със свое решение № 511 от 06.12.2013 г. Общински съвет Хасково измени чл. 26, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като в буква „в“ на ал. 3 регламентира, че „за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини по реда на чл. 20, ал. 2 от ЗНП, се заплащат само разходите за храна в размер на 3,30 лева на ден. Не са регламентирани разходи за храна в детските градини по селата, поради което възниква необходимост от допълване на тази текст. На следващо място, доколкото така определени разходи за храна се извън категорията на местните такси, за тях в настоящата редакция на наредбата за неприложими преференциите, които ползват родителите. Това обстоятелство също налага допълване на приетия от Общински съвет Хасково текст.
Във връзка с това, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
1.На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, б.”в” от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково, както следва:
Чл. 26, ал. 3 буква „в“, придобива следната редакция: „за 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в детските градини по реда на чл. 20, ал. 2 от ЗНП, се заплащат само разходите за храна в размер на 3,30 лева на ден. Посещаващите подготвителните групи в детските градини по селата заплащат реалния размер на разходите за храна. 5 и 6 год. деца, посещаващи подготвителни групи ползват всички преференции по отношение на разходите за храна, касаещи и таксите за ползване на ДГ.
Чл. 26, ал. 5 придобива следната редакция: „Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, постоянната такса за второто дете се заплаща с 50 % намаление.“.
2. Настоящото решение се прилага считано от 01.01.2014 г.
3. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши проверка на всички ползващи преференции по чл. 26 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Хасково.
 
 
ИНЖ.ГЕОРГИ ИВАНОВ
Кмет на Община Хасково