ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 И ЧЛ.28„А“ ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 И ЧЛ.46, АЛ.1  ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ/ОНЛАЙН

НА 11 ФЕВРУАРИ 2022 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЧЛ.26, АЛ.3 А, Т.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ПГ „ЗА ХАСКОВО“ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК ТОДОР КРЪШКОВ ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС НА „ОБРЕДЕН ДОМ“ЕООД – ГР.ХАСКОВО – В ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.718.41 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, МЕСТНОСТ „КАЗАН ТОПРА“, УЛ. „ИХТИМАН/.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.705.47 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КУБА II/.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 77195.703.610, ПИ 77195.703.225 И ПИ 77195.703.224 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, КВ.1064, Ж.Р. „КЕНАНА“/

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПРАВО НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТМЯНА НА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, УТВЪРДЕНА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2020 Г. И ПРИЕМАНЕ НА НОВА ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВЪРХУ ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧВАЩ ВОДОЕМ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №38399.55.70 И НАСИП, НАСИПИЩЕ, РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №38399.55.59, И ДВАТА ИМОТА, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КОНУШ, ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВОДОЕМ РАЗПОЛОЖЕН В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №11867.87.8 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН С ПЛАН-СХЕМА ЗА ПИ №77195.552.1, М. „ПОД ТУРСКОТО ГРОБЕ“, ЗЕМЛИЩЕ ГР.ХАСКОВО.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНО ОТКЛОНЕНИЕ НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД В ОБХВАТА НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-8 ДО СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ НА А1 БЪЛГАРИЯ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ И УЛ. „ДОГАН ХИСАР“.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ  НА ПРОЕКТ ЗА  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 22589.98.203 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОЛНО ВОЙВОДИНО, ПИ 37383.500.302, 37383.113.198, 37383.113.213, 37383.113.216, 37383.113.220, 37383.503.132 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КНИЖОВНИК, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ /ПУР/ ПО ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ ЗА ПИ 77195.127.32, 77195.127.62, 77195.127.79, 77195.127.105, 77195.128.22, 77195.128.50, 77195.128.79, 77195.128.95 И ЗА ЧАСТИ ОТ ПИ 77195.20.61, 77195.127.33, 77195.127.34, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО, ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/ СЪГЛАСНО ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПИ С НОМЕРА 77195.127.11, от 77195.127.14 до 77195.127.16, от 77195.127.23 до 77195.127.27, 77195.127.29, от 77195.127.44 до 77195.127.51, от 77195.127.56 до 77195.127.61, от 77195.127.64 до 77195.127.69, от 77195.127.73 до 77195.127.78, 77195.127.81 от 77195.127.83 до 77195.127.104, от 77195.128.25 до 77195.128.33, 77195.128.35, 77195.128.36, от 77195.128.40 до 77195.128.49, от 77195.128.70 до 77195.128.77, от 77195.128.80 до 77195.128.88, от 77195.128.90 до 77195.128.92, от 77195.128.98 до 77195.128.100, 77195.128.102, от 77195.128.106 до 77195.128.112, 77195.128.115, 77195.128.118, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО; ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПР/, СЪГЛАСНО ЧЛ.17, АЛ.2, Т.3 ОТ ЗУТ ЗА ПИ С НОМЕРА 77195.128.113 И 77195.128.114, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО; ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПИ 77195.127.16, ЧАСТ ОТ ПИ 77195.127.29 ПИ 77195.127.11, ПИ 77195.127.15 И ПИ 77195.127.83 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“; ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПИ 77195.127.26, от 77195.127.44 до 77195.127.46, от 77195.127.48 до 77195.127.51, от 77195.127.56 до 77195.127.61, от 77195.127.64 до 77195.127.69, от 77195.127.73 до 77195.127.78, 77195.127.81,  от 77195.127.84 до 77195.127.104, от 77195.128.25 до 77195.128.28, от 77195.128.30 до 77195.128.33, 77195.128.36, от 77195.128.40  до 77195.128.49, от 77195.128.70 до 77195.128.77, от 77195.128.80 до 77195.128.88, от 77195.128.90 до 77195.128.92, от 77195.128.98 до 77195.128.100, 77195.128.102, от 77195.128.106  до 77195.128.112, 77195.128.115 и 77195.128.118, М. „ДЕРЕКЬОЙ ТОПРА“, ГР.ХАСКОВО, ЕЛ. И ВиК ПЛАН-СХЕМИ.

 

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №77195.112.18 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО.

 

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ ПИ 77195.702.178 – ПЪТ, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

 

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН –ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16 А ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77195.542.29 – ПЪТ, М. „ЧЕРНИЯ КАМЪК/СТОПАНСКИ ДВОР“, КВ. „БОЛЯРОВО“, ГР.ХАСКОВО.

 

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА ОБЕКТ: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МАСЛИНОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО, ВТОРИ ЕТАП: СВО КЪМ ГЛАВЕН КЛОН 1 И ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ“.

 

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ М.ЮЛИ 2021 Г. ДО М.ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ВКЛ.

 

25.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 07.02.2022 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

 

На 08.02.2022 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 09.02.2022 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/