СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

    

 

На 23.12.2021 г. е публикувана Докладна записка от общинския съветник Тодор Кръшков относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, на 04.01.2022 г. е постъпило Предложение от общинските съветници Георги Пеев и Светослава Стоянова относно: промяна на „Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Предложението за промяна е публикувано на официалната интернет страница на Общински съвет - Хасково на 04.01.2022 г.