СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 14.12.2021 г. е публикувана Докладна записка от общинските съветници от ПГ „За Хасково“ в Общински съвет – Хасково относно: изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 13.01.2022 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.