ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

                            

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От група общински съветници

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско – юношеските спортни клубове в Община Хасково

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С Решение №247 от 18.12.2020 г. на Общински съвет Хасково е приета Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско – юношеските спортни клубове в Община Хасково.

С тази наредба се определят условията и реда и критериите за разпределение на финансови средства от Община Хасково за подпомагане на спортните клубове, осъществяващи дейност на територията на общината, както и редът за отчитане на разходваните средства. Финансовото подпомагане по тази наредба се предоставя на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт и спорт за всички, за осъществяване на учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност, за закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и спортни съоръжения.

 

ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

 

При прилагането на наредбата са установени някои неточности, несъответствия с фактическите положения и нормативната уредба на спортно – състезателната дейност и вътрешни противоречия между отделни разпоредби, които затрудняват процеса по кандидатстване, одобряване и отпускане на помощите.

В тази връзка са и нашите предложения за промени – изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско – юношеските спортни клубове в Община Хасково

 

ЦЕЛИ

 

Да се подобри нормативната уредба на подпомагането на спортните клубове, като се усъвършенства настоящата наредба и се премахнат някои съществуващи неточности и недостатъчно добре регламентирани условия и ред за кандидатстване и отпускане на подпомагането.

 

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

За прилагането на предложените изменения и допълнения няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Да се повиши ефективността на процедурата по кандидатстване, одобряване и отпускане на подпомагане на спортни клубове.

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Предлаганите промени в Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско – юношеските спортни клубове в Община Хасково са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.

                                                 

 

Във връзка с гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско – юношеските спортни клубове в Община Хасково, приета с Решение №247 от 18.12.2020 г. на Общински съвет Хасково, както следва:

 

§1. Досегашната разпоредба на чл.6 се променя на чл.6, ал.1, и се създават ал.2 и ал.3 на чл.6 със следното съдържание:

 

„Чл.6, ал.2:

„Спортните клубове, отговарящи на изискванията на ал.1, получават подпомагане въз основа на оценка на постигнатите резултати от спортно състезателната дейност само на състезателите от техните клубове до възраст 19 навършени години, включително.“

 

„Чл.6, ал.3:

„Всеки спортен клуб при кандидатстване има право да отчита не повече от 2 класирания за всеки състезател от държавно (лично) първенство, държавно отборно първенство (ако е приложимо) и в не повече от 1 национална купа.“

 

§2. Чл.7, ал.1, т.4 се отменя.

 

§3. В чл.8 датата „10 януари“ се променя на 31 януари“.

 

§4. В Чл.9 се правят следните изменения:

 

- т.1, т.3 и т.11 се отменят;

- в т.2 след края на изречението „Служебна бележка, издадена от банката, обслужваща спортния  клуб, с номера на банковата  сметка“, се добавя изразът „ако има промяна от предходната година или ако кандидатства за първи път“.

 - т.4 се изменя, както следва:

4. Списък на треньорските кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно НАРЕДБА № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри (Обн. - ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 23.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.; изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 01.03.2021 г.). Списъкът следва да е придружен от копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа(лиценз) или международни сертификати за правоспособност, като за целите на доказване се признават само документи, които са одобрени съгласно действащите разпоредби за съответната спортна федерация/ ведно с документи доказващи правоотношението на същите със спортния клуб.

 

- т.5 се изменя, както следва:

„5. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, както следва: Олимпийски игри, Световно първенство или състезание с ранг на световно първенство, Европейско първенство, Балканско първенство, съдържаща броя на участвалите в съответното състезание и крайното класиране на спортистите, или официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството и тяхното класиране;“

 

- т.6 се изменя, както следва:

„6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща броя на участвалите в съответното състезание и крайното класиране на спортистите, или официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството и тяхното класиране;“

 

-  т.9 се отменя.

 

§5. В чл.15 датата „10 януари“ се променя на „31 януари“.

 

§6. В чл.16 се правят следните изменения:

 

- т.1, т.3, т.9 и т.11 се отменят;

 

- т.4 се изменя, както следва:

„4. Списък на треньорските кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно НАРЕДБА № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри (Обн. - ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 12.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 23.10.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.; изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., в сила от 01.03.2021 г.). Списъкът следва да е придружен от копие на документи за придобитата професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове /диплом, сертификат, НСА, треньорска школа(лиценз) или международни сертификати за правоспособност, като за целите на доказване се признават само документи, които са одобрени съгласно действащите разпоредби за съответната спортна федерация/ ведно с документи доказващи правоотношението на същите със спортния клуб.“

- т.5 се изменя, както следва:

„5. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния спортен календар на съответната спортна федерация, както следва: Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство, Балканско първенство, съдържаща броя на участвалите отбори в съответното състезание и крайното им класиране, или официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участващите отбори в първенството и тяхното класиране;“

 

- т.6 се изменя, както следва:

„6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща броя на участвалите отбори в съответното състезание и тяхното крайно класиране, или официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участващите отбори в първенството и тяхното класиране;“

 

§7. В чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 се изменят, както следва:

 

„Чл.17. (1) Комисията по чл.10 от тази наредба разглежда постъпилите заявления и приложените към тях документи и определя точките и сумата за финансово подпомагане съобразно критериите за оценка по глава четвърта – Приложение 5 и Приложение 6, и разпределя максимума на сумата за финансово подпомагане на спортните клубове за съответната година по отделните видове спорт.

(2) Частта от средствата за подпомагане на спортните клубове, утвърдени с бюджета на Община Хасково, предвидена за колективните спортове в размера съгласно чл.11, ал.4 от наредбата, се разпределят между отделните видове спорт, както следва:

ФУТБОЛ – 50%

ХАНДБАЛ – 35%

БАСКЕТБОЛ – 15%“.

 

(3) При определяне на размера на подпомагането за всеки подпомаган спортен клуб по спортовете хандбал и баскетбол сумата на средствата, определена за всички спортни клубове за съответния спорт по реда на предходната ал.2, се разпределя между отделните спортни клубове по този спорт въз основа на съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани клубове по този спорт. При определяне на размера на подпомагането за всеки подпомаган спортен клуб по спорта футбол от общата сумата на средствата, определена за всички спортни клубове за спорта футбол по реда на ал.2, първо на всеки спортен клуб се отпускат за подпомагане на детските им отбори в категориите футбол 5, 7 и 9 по 1 300 лева за 1 един отбор на клуб от всяка категория. Останалите средства се разпределят между отделните спортни клубове по спорта футбол въз основа на съотношението на точките на всеки подпомаган клуб към сбора от точките на всички подпомагани по този спорт клубове.

 

§8. В чл.21 се правят следните изменения:

„чл.21 Средствата за финансово подпомагане на спортните клубове се предоставят по следния ред:

1. За всеки месец на съответната календарна година спортният клуб, на който е отпусната помощ по реда на чл.17 от Наредбата, представя искане за изплащане на помощ, с приложен към него отчет за изразходваните от него средства през съответния месец, които са допустими за подпомагане, в срок най – късно до 15 – то число на следващия месец, към който прилага разходно оправдателните и платежните документи и опис на документите (Приложение 8 към наредбата).

2. Искането се одобрява от Кмета на Общината, след проверка и одобрение на пълнотата и редовността на документите, доказващи необходимостта от исканите финансови средства от комисия, назначена от последния.

3. Средствата се превеждат  по банков път.

Точка 4 се отменя.“

 

§9. В чл.22, ал.1 се отменя.

 

§10. Чл.23 се отменя изцяло.

 

 

§11. чл.25, ал.1 се правят следните изменения:

 

- точка 1 се изменя, както следва:

          „1. трудови възнаграждения по трудови правоотношения, чиято сума не може да надвишава 30% от общия размер на финансовото подпомагане;“

 

- точка 2 се изменя, както следва:

            „2. наеми за ползване на зали и спортни съоръжения;“

 

- точка 10 се изменя, както следва:

„10.разходи за обучение на треньорите, хонорари на лектори, в размер не повече от 10% от общия размер на финансовото подпомагане.“.

 

- точка 11 се изменя, както следва:

            „11. разходи за счетоводни услуги до 700 лв. годишно.“

 

§12. В чл.25, ал.1 се добавя нова т.12 със следното съдържание:

 

„т.12. Разходи за комунални услуги, извършвани от клубовете във връзка с ползването от тях на спортни обекти и съоръжения и административни помещения, включващи разходи за електрическа енергия, вода, интернет и други консумативни разходи“. 

 

 

§13. Приложение 8 се изменя съгласно представения нов изменен образец.

 

 

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

Красен Ангелов      

 

Георги Георгиев     

 

Здравко Запрянов