ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на вниманието Ви Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрираното на местните такси и цени на услугите на територията на община Хасково /Наредбата/.

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

 

През последните години е трайна тенденцията за намаляване броя на учениците в гр. Хасково. Тази тенденция е не само на местно, но и на национално ниво.

Освен намаляване на общия брой на учениците, трайна е и тенденцията за намаляване броя на учениците, които са от други населени места и ползват общежития в града. Така например през 2019 г. общият им брой е бил 567, през 2020 г. – 542 бр., а през 2021 – 486 бр.

Тези процеси водят до неблагоприятни последици, както за образователната система в гр. Хасково, така и за местната икономика.

 

2.Цели, които се поставят:

 

С настоящото изменение в Наредбата се цели да се подобрят условията за обучение и по този начин да се запазят учениците, които предпочитат да проведат своето обучение в гр. Хасково, както и при възможност да се увеличи техния брой.

Предоставянето на безплатни общежития би привлякло повече ученици, което от своя страна ще спомогне запазването на училищата в града и ще предотврати закриването на част от паралелките.

От друга страна увеличаването на броя на учениците би помогнало и на местната икономика, доколкото тези ученици биха потребявали стоки и услуги в града.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

        

За прилагане на новата уредба ще са необходими финансови средства, доколкото общината би предоставяла услуга, за която няма да събере дължимата такса.

До края на месец ноември 2021 г. от тази такса са събрани 33 223 лв. Пропорционално до края на година и на база отчетените месеци се очаква постъпленията за цялата година да бъдат в размер около 36 243 лв.

Съгласно чл.8, ал.3 от ЗМДТ размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес, а съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси.

В този случай разходите за предоставяне на услугата ще се поемат от други общински приходи. Такива биха могли да бъдат увеличените приходи от продажба и отдаване под наем на общински имоти.

       

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за местните данъци и такси с тях.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

§1.чл.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково се отменя.

 

       

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.