УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На основание чл.66 от АПК, Общински съвет – Хасково уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне размера на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

В съответствие с изискванията на ЗПУО държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от общинските детски градини, извън финансираното от държавата.

Размерът на подпомагането се определя по реда на чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

Доколкото към настоящия момент не е прието Решение на МС, с което да се определи размера на средствата, които следва да бъдат използвани за подпомагането през 2022 г., както и обстоятелството, че са налице останали средства от 2021 г. се предлага да се приеме решение за определяне размера на подпомагането за първите три месеца от 2022 г., след което да се приеме ново решение от страна на ОбС - Хасково.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта по чл.65 и чл.66 от АПК, чрез предоставяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, както и на електронна поща delovodstvo@haskovo.bg, в едномесечен срок, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково, на основание чл.66, ал.1 от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за административен акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на общинска администрация – Хасково или от публикувания проект за решение.

 

 

Докладната записка от кмета на Община Хасково относно: приемане решение за определяне размера на подпомагането на родителите при заплащане на такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование по чл.26, ал.3а, т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково  е публикувана в секция "Докладни записки