ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Тодор Кръшков  - общински съветник от Представителна група “ГЕРБ“

 в Общински съвет - Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение № 565/07.02.2003 г. на Общински съвет-Хасково е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. Оттогава тя е изменяна и допълвана многократно.

 

В глава II, раздел III, чл. 29 (4) са определени таксите за храна, които се заплащат от потребителите на Домашен социален патронаж. В частта за диета 9 е определена цената за обяд – 2.00 лв. без ДДС, плюс 0.25 лв. за транспорт. При две хранения на ден – обяд и вечеря, цената е 3.40 лв. без ДДС. С договор за възлагане на обществена поръчка от 24.09.2020 година, сключен между община Хасково и ЕТ „Тано – Николай Траилов“ за „Приготвяне и доставка на храна за детските и социални заведения на територията на община Хасково“ в частта за социалните заведения цената за диета №9 за едно хранене е определена на 1.50 лв. без ДДС. При две хранения, с включена вечеря, цената е 2.70 лв. без ДДС. Това налага, макар и закъсняла, промяна в Наредбата.

  

Причини, които налагат приемането на предложеното изменение:

Привеждане на цените в съответствие с определените в актуалния договор за възлагане на обществена поръчка за приготвяне и доставка на храна за детските и социалните заведения на територията на община Хасково.

 

Цели, които се постигат с предложеното изменение:

Справедливост. 

 

Финансови средства за изпълнение на предложеното изменение:

Не са необходими финансови средства за изпълнение на предложението за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Очаквани резултати с приемане на предложеното изменение:

Облекчаване на финансовото положение на болни и възрастни граждани на община Хасково.

 

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 28 от Закона за нормативните актове,

 

1.Приема Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

 Чл. 29, (4) от глава II, раздел III от Наредбата придобива следната редакция:

 „Диета №9

1. Цена за храноден Диета №9 с 1 хранене – 1.50 лв. без ДДС плюс 0.25 лв. за транспорт.

2. Цена за храноден Диета №9 с 2 хранения - обяд и вечеря – 2.70 лв. без ДДС плюс 0.25 лв. за транспорт.

 

 

Вносител:

       / Тодор Кръшков/