ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №530

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за държавната собственост, чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.319, ал.1, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Общински съвет – Хасково:

 

I. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване от Община Хасково на имот с идентификатор №77195.710.224 по КККР на гр.Хасково.

 

II. Упълномощава Кмета да предприеме необходимите действия по придобиване на имота, както и да внесе искане чрез Областния управител на област Хасково за вземане на решение  на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

III. Дава съгласие Община Хасково да придобие безвъзмездно собствеността върху имота.

 

IV. Възлага на Кмета на Община Хасково, след решението на Министерски съвет на Република България по искането, да предприеме необходимите действия за сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на имот с идентификатор №77195.710.224 по КККР на гр.Хасково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                             /Таня Захариева/