ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №526

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за електроснабдяване, като част от КИП за строеж „Външно ел.захранване на поливна помпа в ПИ №11867.74.5, м. „Кюня“, с.Войводово“. Трасето на електропровода преминава през земеделски път с идентификатор №11867.75.12, публична общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/