ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №525

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за изменение на плана за улична регулация, като новата улична регулация се постави в съответствие със северните имотни граници на ПИ 77195.721.353, ПИ 77195.721.354 и ПИ 77195.721.355 по КК на гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/