ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №517

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Насоките за кандидтстване за БФП по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“:

 

1.Общински съвет - Хасково дава съгласие Община Хасково да участва като партньор на Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ в изпълнението на проектно предложение, процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

 

2.Общински съвет – Хасково гарантира и декларира, че ще бъдат осигурени оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/