ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №516

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.42 във вр. с чл.45а от ЗОС, Общински съвет - Хасково:

 

1.Възлага на кмета на Община Хасково изготвянето на Заповед за възлагане на услугата  по стопанисване, финансиране, управление, ред за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социални жилища, изградени със средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/, съдържащи всички необходими реквизити, съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

 

2.Дава съгласие, кмета на община Хасково да възложи на отдел „Разпореждане с общинска собственост“, Дирекция „Икономика, стопански дейности, управление на общинската собственост“ в Община Хасково да предоставя интегрираните социални услуги на потребителите.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/