ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №515

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12, т.23, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.40 ал.3 от Закона за защита на животните, Общински съвет – Хасково приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково за периода 2021-2025 година.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/