ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №513

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Хасково изменя и допълва Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково, както следва:

 

Чл.5, ал.1, т.7 придобива следната редакция: „Средномесечният доход на член от семейството /домакинството/, след облагане със съответните данъци за предходната година, да е по-нисък или равен на минималната работна заплата за страната, като от сумата следва да бъдат изключени средства и доходи, отпускани или изплащани, временно или еднократно, по повод: допълнително материално стимулиране от работодател; средства за Covid-19 и за извънредна епидемична обстановка; помощи по Наредба № РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление; помощи по ЗХУ“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/