ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №512

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2021 г., както следва:

 

       

1.Приема корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2021 г. на Община Хасково съгласно Приложение № 1.

       

2.Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2021 г. в посока увеличение по приходите и по разходите в местните дейности с 530 676 лв. съгласно Приложение № 2.

 

3.На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/