ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №24

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 17.12.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №510

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет - Хасково реши:

1.Променя състава на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности, както следва:

1.1.Освобождава от състава на комисията Мюмюн Сали Мюмюн, като на негово място включва Йозджан Расим Мехмед.

 

2.Променя състава на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, както следва:

2.1.Освобождава от състава на комисията Мюмюн Сали Мюмюн, като на негово място включва Сание Рамадан Кязим.

2.2.Освобождава от състава на комисията Шабан Рафет Шабан, като на негово място включва Росен Йосифов Атанасов.

 

3.Променя състава на Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата, както следва:

3.1.Освобождава от състава на комисията Шабан Рафет Шабан, като на негово място включва Сание Рамадан Кязим.

 

4.Променя състава на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, както следва:

4.1.Освобождава от състава на комисията Росен Йосифов Атанасов, като на негово място включва Якуб Расим Хаджиосман.

4.2.Освобождава от състава на комисията Атанас Емилов Асенов, като на негово място включва Снежана Недялкова Михайлова.

 

5.Променя състава на Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности, както следва:

5.1.Освобождава от състава на комисията Мирослав Радичев Войников, като на негово място включва Атанас Емилов Асенов.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/