ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от общинските съветници от  ПГ "За Хасково"  при ОбС-Хасково

  

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение № 565/07.02.2003г. на Общински съвет-Хасково е приета настоящата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, а в годините след това е изменяна многократно в отделните си части.

Наредбата на Общински съвет Хасково е нормативен акт, съдържащ общи правила, насочени към неопределен кръг субекти и имащ нееднократно действие, съгласно Закона за нормативните актове. Като такава, горепосочената Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е публичен документ, и съгласно изискванията на ЗНА се публикува на интернет страницата на Общински съвет Хасково, достъпен за всички заинтересовани лица.

В Раздел VII, "Такси за административни услуги", чл.42, т.23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково присъства административна такса, която към настоящия момент е с отпаднала необходимост, а именно: "За предоставяне на наредба на Общински съвет - 5 лева"

 

Причини, които налагат приеманетона предложеното изменение:

Отпаднала необходимост на услугата "За предоставяне на наредба на Общински съвет - 5 лева", тъй като съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, наредбите на общинските съвети са публични документи и са достъпни на интернет страницата на Общински съвет Хасково.

 

Цели, които се постигат с предложеното изменение:

Съответствие на предложеният за изменение нормативен акт със ЗНА и актуализация на горепосочената наредба.

Финансови средства за изпълнение на предложеното изменение:

Не са необходими финансови средства за изпълнение на предожението за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

Очаквани резултати с приемане на предложеното изменение:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,чл. 28 от Закона за нормативните актове,

 

1.Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

2.В Раздел VII "Такси за административни услуги" отпада т.23 "За предоставяне на наредба на Общински съвет - 5 лева" в чл.42.

 

 

 

 

 

Зам.председател на ПГ "За Хасково":

                                                                /Светослава Стоянова/