СПРАВКА по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

    

На 10.11.2021 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на община Хасково.

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 10.12.2021 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.