ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.42, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЗАЛА „ХАСКОВО“

НА  17 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО.

 

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ 2022 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПРЕЗ 2022 Г.

 

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2021 Г.

 

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, КОЙТО ДА ИЗВЪРШИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г. НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

 

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 Г.

 

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАНЕ НА МАРГИНАЛНИ ОБЩЕСТВА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО, ИЗПЪЛНЯВАН ПО ПРОЦЕДУРА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ХАСКОВО“.

 

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ /ОПДУ/, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

 

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ НА СДРУЖЕНИЕ КИБЕЛА С НАИМЕНОВАНИЕ „МЛАДЕЖКИ ФОРУМ“ – ТРИБУНА НА МЛАДЕЖКИ ГЛАС“, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ /ОПДУ/, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

 

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ „ХАЛО 2019“, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ /ОПДУ/, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“, ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“.

 

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

 

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ.

 

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /ВиК-АКТИВИ/, ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ВиК“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.11.2019 Г.-31.10.2020 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, ЧЛ.198б, Т.2 И ЧЛ.198о, АЛ.1 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

 

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

 

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16а ОТ ЗУТ НА ЧАСТ ОТ ПИ 77195.704.334 – ПЪТ, Ж.Р. „КЕНАНА“, ГР.ХАСКОВО.

 

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ПИ 77195.721.353, ПИ 77195.721.354 И ПИ 77195.721.355 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН-СХЕМА И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА ПИ №11867.74.5, В М. „КЮНЯ“, ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВОЙВОДОВО, ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

19.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА  №206, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 13.12.2021 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика          - 17.00 ч.

 

 

На 14.12.2021 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                        - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                    - 17.00 ч.

 

 

На 15.12.2021 г. /сряда/:

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                      - 16.30 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                      - 17.00 ч.

 

 

С оглед защита живота и здравето на гражданите в условия на епидемия от COVID-19  и въведените временни противоепидемични мерки, съгласно Решение №826 от 25.11.2021 г. на Министерски съвет и Заповед №РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието на Общински съвет – Хасково на 17.12.2021 г.  ще се проведе без присъствието на граждани в залата, вкл. журналисти, при спазване на предписанията на здравните органи относно лична дистанция, ползване на защитни средства, режим на дезинфекция на помещението.

 

Заседанията на Постоянните комисии и заседанието на Общински съвет - Хасково ще се излъчват онлайн в Ютуб канала на Община Хасково на следния адрес:

https://www.youtube.com/channel/UCRzfYf8PPmZOroXwlorlaJA .

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                            /Таня Захариева/