ОБЩИНА ХАСКОВО

6300, гр.Хасково, пл."Общински" №1, тел.: 038/603-300

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ

 

на участниците в конкурса за

възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение по онкология-Хасково” ЕООД

 

 

 

            На първо място: д-р Матей Матеев

           

 

 

 

Класирането на участниците е утвърдено с Решение № 464/26.11.2021 г. на ОбС – Хасково.