ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №498

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.135, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за промяна на улична регулация между о.т. 96, 97, 98 и 99 по плана на с.Книжовник, община Хасково и проектиране на нова задънена улица и 5 нови УПИ-та с предназначение за жилищно застрояване.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/