ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

 

         

РЕШЕНИЕ №497

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с  идентификатор 77195.337.7 по КК на гр.Хасково, м. „Сучукмаз“ с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за обществено обслужване и складови дейности“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/