ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №492

 

       

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване при необходимост и парцеларни планове и/или схеми по чл.108, ал.2 от ЗУТ за Поземлен имот 38399.51.37 по КК на землище на с.Конуш, м. „Алазъ Кору“, община Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за жилищни нужди“.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/