ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №491

 

       

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрозахранване на ПИ №77195.337.67, м. „Сучукмаз“, землище гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия, с предназначение „за жилищни нужди“.

       

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през ПИ №77195.337.45 с НТП – дере и ПИ №77195.337.44 с НТП – полски път, двата собственост на община Хасково, и учредяване на сервитут.

      

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/