ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Георги Иванов – Кмет на община Хасково 
 
ОТНОСНО:  Отмяна на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет на Община Хасково, приета с Решение № 97 от 
28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково и приемане на Наредба за 
условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните 
дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Действащата към настоящия момент Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хасково е приета в изпълнение на чл. 9а от Закона за общинските бюджети, с Решение №97 от 28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково.
С приемането на Закона за публичните финанси /обн. ДВ бр.15/ 15.02.2013г., в сила от 01.01.2014г./ се отменя Закона за общинските бюджети. Това налага отмяната на прилаганата до момента Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хасково и приемането на нова наредба в изпълнение на разпоредбата на чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по–висока степен.
Целта на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково в съответствие с изискванията на Закон за публичните финанси, е да се въведе многогодишна бюджетна перспектива, основана на многогодишно фискално планиране. С наредбата се предлагат стъпки за повишаване на бюджетната прозрачност и публичност, с оглед разширяване на възможностите за участие на обществеността в обсъждането на провежданата политика на община Хасково, като се създават предпоставки за увеличаване на достъпа до бюджетна информация, както и за подобряване на нейното качество и обхват.
При изготвяне проекта на наредбата е взето под внимание и уредено обособяването на отделни сметки за средства от Европейския съюз, както и е дадена подробна регламентация на сметките за чужди средства. В съответствие с икономическата логика и Закона за публичните финанси се въвежда понятието „разпоредител с бюджет”.
Дефинирани са основните принципи, които следва да се спазват при управлението на публичните финанси, като: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и законосъобразност. 
Уредени  са бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки.
По отношение на отчета на общинския бюджет, е разширен обхватът на информацията, която следва да се съдържа в годишния отчет, в това число и информация за изпълнението на фискалните цели. 
Друга промяна, въведена с наредбата и съответстваща на закона, е определянето на краен срок за приемането на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет, който е не по- късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да приеме следното 
 
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково:
І. Отменя Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Хасково, приета с Решение № 97 от 28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково.
ІІ. Приема  Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково..              
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж. Георги Иванов/
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково.