ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №489

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.62, ал.9, чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

 

                                      

ОДОБРЯВА:

 

       

Проект за Подробен устройствен план изменение на плана за регулация на УПИ I за гробищен парк, кв.5 по плана СИЗ на гр.Хасково.

 

С изменението на плана за регулация се променя УПИ I за гробищен парк /поземлен имот с идентификатор 77195.705.825 по КК на гр.Хасково/, кв.5 по плана на СИЗ на гр.Хасково, като към него се присъединява поземлен имот с идентификатор 77195.705.824 по КК на гр.Хасково.

Вследствие изменението на регулационния план – УПИ I за гробищен парк /поземлени имоти с идентификатори 77195.705.824 и 77195.705.825 по КК на гр.Хасково/, кв.5 по плана на СИЗ на гр.Хасково става с площ 165 861 кв.м.

Планът за регулация е нанесен с кафяви линии, надписи и щрихи в графичната част на проекта.

Съгласно чл.215 от ЗУТ, Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/