ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.11.2021 ГОД.

 

 

         

РЕШЕНИЕ №488

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 54  от Закона за държавната собственост, чл.7 ал.1 и чл.9 ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,   Общински съвет – Хасково:

 

1. Дава съгласие Община Хасково да придобие безвъзмездно следният недвижим имот – държавна собственост: Поземлен имот 77195.101.1, област Хасково, община Хасково, землище Хасково, вид собственост – държавна частна, с площ 91.000 дка.

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково да отправи искане до Областния управител на област Хасково, за откриване на процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на община Хасково на гореописаният недвижим имот по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, както и да извърши всички необходими действия по придобиването на собствеността.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева